Loading…

avatar for Qiuhui Wang

Qiuhui Wang

George Washington University
Graduate Student
Qiuhui Wang earned her MS in Environmental and Green Chemistry from The George Washington University in 2018 and her BA in Chemistry from the University of Rochester in 2016.

Twitter Feed